torsdag den 2. februar 2012

Skovrapport

Jeg har ved tidligere lejligheder gjort opmærksom på en skovrapport, som firmaet Habitat Vision, på foranledning af Favrskov kommune, har udarbejdet.
Jeg vil i følgende indlæg gå lidt i dybden med rapporten, da jeg syntes det er et flot stykke arbejde og en øjenåbner mht. værdien af vores skove.


Bjerre Skov

Rapporten er bygget op omkring et udsnit på ni af kommunens skove. De er udvalgt, så der opnås en god geografisk spredning.
I Favrskov er stort set al skov privatejet, og det er også tilfældet for de ni udvalgte skove.

Man har set på:
Ulstrup Skov
Knudstrup Krat
Pøtmølle Skov
Sølund Skov
Bjerre Skov
Fæsted Bakke
Houlbjerg Skov
Toholt Skov
Sandby Nørreskov

Man har i rapporten minutiøst gennemgået hver af de 9 skove. Her har man undersøgt, hvilke karplanter, mosser og svampe der findes i skoven.
Man har derudover kigget på de naturtyper, der findes i skoven. Det kan være lavninger med vand eller specielle jordbundstyper.
Man har også set på, hvor gammel skoven er og dens arealmæssige udbredelse.
Ved at anvende nogle særlig nøglearter og den procentvise fordeling af nøglebiotoper har man lavet en rangordning, hvor skovene får en karakter fra 0 til 100, hvor 100 er den mest værdifulde naturskov.

Vi venter lidt med resultatet, men går lidt i dybden med et par af de udvalgte skove. Hver enkelt af skovene beskrives i et særskilt afsnit, hvor der vises kort med de interessante biotoper. Samtidig fremhæves de vigtigste arter for den pågældende skov.


Kort over Bjerre skov
Bjerre Skov er en af de skove, vi allerede vidste indholdt store naturværdier, og det er også den eneste af skovene, der er beskyttet udover hvad skovloven tilsiger. Bjerre skov er udpeget som natura 2000 område og er derfor et særligt ansvarsområde. På kortet kan man se, at stort set hele skoven er fugtig habitatskovtype (den blå markering), dvs. at det er en naturtype, der høre under habitatdirektivets bilag1. Den hvide omkransning indikerer, at stort set hele området vurderes til at være en nøglebiotop.
Der er en stor andel af Bjerre skov, der ligger i Randers kommune, men man har kun undersøgt Favrskov delen.
Her fandt man 129 arter af karplanter, 21 arter af mosser og 55 arter af svampe. Særligt interessant er det, at der blev fundet 3 meget sjældne barksvampe, hvor der kun er enkelte fund andre steder i landet. En enkelt af svampene er muligvis ny art for landet!!!


Bjerre skov er som sagt beskyttet som Natura 2000 område. Det er den næste skov ikke.
Den anden skov, jeg vil fremhæve, er Ulstrup skov.


Kort over Ulstrup Skov
Igen ser man at stort hele skoven er habitatskovtype (rød markering), der er store områder med nøglebiotoper (de hvide felter), men hele herligheden er kun beskyttet under skovloven, som vel egentlig bare siger, at hvis man fælder noget, så skal man plante noget nyt.
I Ulstrup skov blev der fundet 198 arter af karplanter, 35 mosarter og hele 126 svampearter.

Resultatet af skovrapporten er som tidligere nævnt en rangordning af skovene. Førnævnte Ulstrup skov er da også topscorer i rapporten. Men alle skovene scorer faktisk rigtigt flot i rangordningen, og der er vigtige nøglebiotoper i alle skovene.


Pøtmølle skov

Man taler ofte om, hvor dårligt vores lysåbne naturarealer er beskyttet, fordi naturbeskyttelseslovens §3 ikke tvinger ejere til at pleje lysåbne arealer. Kigger man på skovene, er der vel nærmest ingen beskyttelse overhovedet, og man kan kun sætte sin lid til ansvarlige skovejere (som der heldigvis er mange af).
En tænkevækkende rapport, som jeg vil opfordre alle naturinteresserede til at kigge på.

Læs rapporten!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar