søndag den 12. juni 2011

Haarvadbro; Hurra for græsningslauget!

Fra Hår by kører der nordøst en vej der hedder Haarvadbro. En lille kilometer efter byen krydser vejen Lilleåen. Her ligger der et ret fantastisk eng-område.
Lige før åen er der på venstre hånd en lille p-plads og en indgang til kvæghegnet.
Området bliver holdt afgræsset af Lilleådalens græsningslaug ,der står for en stor del af plejen af eng-områderne mellem Hinnerup og Hadsten langs Lilleåen.

De skrå sider der fører ned mod Å-dalen giver en helt unik type natur, med tørre overdrev på skrænterne og våde enge i bunden af dalen.

Den 26. Maj gik jeg en tur langs åen. På turen så jeg en masse af de dyr og planter der høre til engen og som efterhånden er ved at være en sjældenhed her i landet.
Området lige vest for vejen og broen er et meget fint og tæt afgræsset overdrev. Kan imidlertid se på Miljøportalen at lige præcis det område ikke er beskyttet i §3 og heller ikke falder ind under fredningen øst for vejen.
Håber virkelige man ikke har øje for det i kommunen.

Fint Overdrev vest for Haarvadbro

Området langs åen vrimlede med Tornsangere, i luften mussede en Tårnfalk og Engpiberen sang ivrigt. På engene blomtrerede Håret høgeurt´, Eng-nellikerod og Engkabbeleje.  Alt i alt et meget harmonisk billede. Langs åen sås et par bynkefugle, en art der er i tilbagegang her i landet og efterhånden ikke er hverdagskost. Truslerne af området er dog også til at få øje på. Områderne længere vestpå bliver ikke græsset hårdt nok, sikkert fordi man ikke kan finde kvæg og det resultere i tilgroning.

Det er hårdt at sande at der simplethen ikke er dyr og midler til at afgræsser vores enge og overdrev. Det er desværre op til naturbevidste landmænd og ildsjæle ( som Lilleådalens græsningslaug ) at gøre noget ved tingene.Bynkefugl


Hvis man fortager en søgning på Dofbasen og finder ældre registreringer af fugle ved Haarvadbro, finder man i slutningen af 80´erne en del observationer af rødrygget tornskade ( Svend Møller Jensen ). Det er en af de fugle der virkelig er gået tilbage i Danmark. Sikkert af to grunde. For det første er det en langdistance trækker fra Afrika og er derved truet i vinterkvarteret af tørke og naturforarmelse. For det andet er dens ynglehabitat- eng/overdrev med spredt buskbevoksning- efterhånden tilgroet mange steder i Danmark.

Jeg vil opfordre alle til at gå turen langs åen og med egne øjne se hvilket fint stykke natur vi har i Lilleådalen. Kan også på det krafitigste opfordre til at støtte græsningslaugets fine arbejde. Læs mere her. både arbejde og økonomiske bidrag er velkomne.

Håret Høgeurt

Engene langs åen
Eng-nellikerod
Okkergul Randøje


Ingen kommentarer:

Send en kommentar